toertocht-porsche

OMLOOP VAN BRUMMEN 2019 – BIJZONDER REGLEMENT

1 INLEIDING

1.1 Omschrijving van het evenement


De Omloop van Brummen is een kaartleesrit op de openbare weg. De Sportklasse rijdt de route op topografische kaarten met een schaal van 1: 50.000 (1 cm. is 500 meter) en de Toerklasse rijdt de route middels bol-pijl situaties en op een aantal zeer eenvoudige topografische kaarten met een schaal van 1: 25.000 (1 cm. is 250 meter). 
U bent een normale weggebruiker en u dient alle verkeersregels in acht te nemen. Rij rustig langs boerderijen en bij het passeren van fietsers en wandelaars.

1.2 Bereikbaarheid tijdens het evenement

van 8:30 tot 10.00 uur en vanaf 16.30 uur
De Bronckhorst Hoeve
Bronkhorsterweg 1-3
Brummen
Telefoon: 0575-566500

Aanrijroute start de Bronkhorst Hoeve

 

van 12.15 tot 14.00 uur
Loco Eten en Drinken
Lievelderweg 118
Lievelde
Telefoon: 0544-371287

1.3 Officials van het evenement

Wedstrijdleider en uitzetter:                 Martin Roosenboom; tel: 06 53476135
Controleur en Rekenkamer:                  Folkert en Connie Kamp; tel: 06 29321895

2 PROGRAMMA

09:00 uur Inschrijftafel geopend
Vanaf 10:01 uur Start van de eerste deelnemers
Vanaf 12:30 uur Lunch bij Loco Eten en Drinken
Vanaf 13:15 uur Herstart van het middagtraject
Vanaf 15:30 uur Aankomst eerste deelnemers bij de finishlocatie De Bronckhorst Hoeve, Brummen

3 VRIJWARINGSCLAUSULE

Beide equipeleden zijn verplicht voor de start de vrijwaringclausule te  ondertekenen. De tekst van deze clausule kunt u vinden in bijlage A.

4 RALLYBORDEN, START, TIJDCONTROLES, LUNCH EN TECHNISCHE SERVICE

Bij de inschrijftafel ontvangt u een rallybord. Dit rallyborden dient u verplicht op de voorzijde van 
uw auto aan te brengen.

De eerste 2 equipes starten om 10:01 uur. Op uw controlekaart staat uw starttijd vermeld. Er starten 2 equipes per minuut. De gemiddelde snelheid van de rit is ligt tussen de 34 en 36 kilometer per uur.

Tijdens de rit passeert u een aantal tijdcontroles (TC’s). Deze TC’s zijn herkenbaar aan een bemande controle voorzien van een rood bord met een afbeelding van een klok. Hier geeft u uw controlekaart af voor de tijdregistratie. De ideale meldingstijd voor iedere TC is op uw controlekaart aangegeven. Iedere TC dient u exact op deze ideale tijd aan te doen. Bent u te vroeg bij een TC dan wacht u ca. 30 meter voor de TC en op uw ideale tijd rijdt u naar de TC en geeft u de controlekaart af voor de tijdregistratie.

Iedere minuut te vroeg of te laat is 10 strafpunten per minuut. Verloren tijd mag straffeloos naar de volgende TC ingehaald worden.

Bij TC 1 (de start vanaf parkeerplaats De Bronckhorst Hoeve) geeft u de controlekaart af bij de bemande controle voor de tijdregistratie van uw werkelijke starttijd. Zorg dat u hier op tijd in uw auto aanwezig bent (iedere minuut te laat starten is 10 strafpunten).

Bij TC 2 heeft u een koffiepauze van 20 minuten.

Eerst de tijdregistratie bij TC 2 uitvoeren en dan koffiepauze.

Na de koffiepauze hoeft u zich niet meer te melden bij TC 2; u mag dus ook iets eerder vertrekken.

Bij TC 3 IN (lunch) en TC 6 IN (finish) mag u 10 minuten te vroeg aankomen (wel om uw ideale tijd vragen).

Bij aankomst lunch (TC 3 IN) geeft u de controlekaart af en ontvangt u een nieuwe controlekaart voor het middagtraject.

Op deze nieuwe kaart staat uw herstarttijd vermeld. U dient zich op deze aangegeven starttijd te melden bij de bemande controle van TC4 UIT voor de tijdregistratie. De lunchtijd is 45 minuten.
Iedere TC zonder tijdregistratie door een official is 300 strafpunten!

Toelichting tijdcontroles (TC’s)
Start vanaf De Bronckhorst Hoeve: zorg dat u met uw auto op tijd in de rij bij de start staat, zodat u op uw ideale starttijd kunt vertrekken.

Vandaag zijn er 6 tijdcontroles opgenomen:
TC 1 = start De Bronckhorst Hoeve
TC 2 = onderweg in de morgenetappe
TC 3 IN = aankomst bij de lunch
TC 4 UIT = vertrek bij de lunch
TC 5 = onderweg in de middagetappe
TC 6 IN = finish De Bronckhorst Hoeve

Voorbeeld:

Indien u bij TC 2 10 minuten te laat bent, dan mag u bij TC 3 IN zonder strafpunten ook 10 minuten te laat aankomen. U heeft dan wel een 10 minuten kortere lunchtijd, want bij TC 4 UIT vertrekt u altijd weer op de ideale tijd, zoals opgenomen op uw controlekaart.

U mag echter bij TC 3 IN ook op uw ideale tijd aankomen (dus 10 minuten tijd inhalen).

Bij TC 6 IN (de finish) mag u onbeperkt te vroeg aankomen, maar dan wel om uw ideale tijd vragen!

Indien u meer dan 30 minuten te laat een tijdcontrole aandoet, is deze tijdcontrole gemist en krijgt u 300 strafpunten.

Technische service
Tijdens de Omloop van Brummen kunt bij technische problemen aan uw auto contact opnemen met Mike Kastrop van Classic Mike.
Mike is bereikbaar op 06-13134715.

5 DETAILS ROUTE

De Sportklasse rijdt de hele route op topografische kaarten en middels het bol-pijl systeem; de Toerklasse op een aantal eenvoudige topografische kaarten en middels het bol-pijl systeem. Bij het bol-pijl systeem rijdt u altijd vanuit de bol naar de pijl in de aangegeven richting. De afstanden tussen de bol-pijl situaties zijn aangeven.

Hoe controleren wij of u de juiste route gaat rijden? Wij plaatsen onderweg oranje borden met een zwarte letter. Iedere keer dat u een letter passeert noteert u de letter op uw controlekaart, die u bij de inschrijftafel heeft ontvangen. Er kunnen ook foute controleletters geplaatst zijn! Voor de Sportklasse kan bij een controleletter een opdracht worden geplaatst. Voor iedere niet genoteerde letter, of een foute letter krijgt u 100 strafpunten. Een voorbeeld van de controleborden is in bijlage B opgenomen. Tevens kunnen er onderweg bemande routecontroles geplaatst zijn; kenbaar aan een rood bord met het opschrift STOP CONTROLE. Hier stopt u en geeft u de controlekaart aan de marshal. Bij de lunch is geen tankgelegenheid, maar wel ca. 5 kilometer na de lunch; het tankstation is in uw routeboek aangegeven en er is 10 minuten extra in het tijdschema opgenomen om te tanken.

Langs de route kunnen dwangpijlen worden geplaatst (zie bijlage B). Dit kan van toepassing zijn indien een weg plotseling is afgesloten.
Een aan de route geplaatste (enkele) dwangpijl geeft een verplichte rijrichting aan. Deze pijlen dienen gevolgd te worden totdat u twee boven of naast elkaar geplaatste dwangpijlen aantreft; hier pakt u de route weer op.

Q-zones (Quiet-zones) zijn kenbaar aan een bord Q (zie bijlage B); het einde van de zone wordt aangegeven door middel van een bord Q met een zwart kruis. Tevens kunnen op een kaartfragment Q-zones zijn aangegeven; deze zijn kenbaar aan een rode cirkel, met de tekst Q-zone op het kaartfragment (er zijn dan geen borden Q geplaatst).
Alle onverharde wegen worden beschouwd als Q-zones; hier zijn niet overal borden Q geplaatst.
Binnen de Q-zones bedraagt de maximale snelheid 30 kilometer per uur en zal er met een minimum aan overlast moeten worden gereden.

Wij verwachten u vanaf ca. 15:30 uur weer terug bij De Bronckhorst Hoeve in Brummen. Daar sluiten we de dag gezellig af met een borrel, een diner en de prijsuitreiking.

6 ALGEMEEN REGLEMENT KAARTLEESSYSTEMEN
 1. Er mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van de op de kaartfragmenten voorkomende wegen (zie legenda in routeboek).
 2. Voor alle kaartfragmenten geldt dat uitsluitend wegen mogen worden bereden, die voorzien zijn van twee bermlijnen, waarvan één al dan niet onderbroken.
 3. Binnen een op het kaartfragment aangegeven zwarte cirkel mag van alle, al dan niet op de kaart voorkomende, wegen gebruik worden gemaakt, om de geplande kaartroute te kunnen volgen.
 4. Binnen deze cirkels zijn geen routecontroles opgesteld.
 5. Kaarttekens, kaartteksten (zie legenda), kaartlassen en doorgetrokken bermlijnen onderbreken een weg(aansluiting) niet, maar door de organisatie aangebrachte stickers voor b.v. de nummering van de pijlen, tankstations etc. onderbreken de weg wel.
 6. Rotondes mogen altijd worden gebruikt, ongeacht of ze als zodanig op de kaart staan of niet.
 7. Wegen mogen meerdere keren worden bereden, echter tussen iedere TC uitsluitend in één richting. Samenkomsten van wegen mogen meerdere keren worden bereden.
 8. Weggedeelten voorzien van een blokkeringskruis mogen niet in de route worden opgenomen.
 9. Keren op de route is niet toegestaan, tenzij hiertoe opdracht wordt gegeven.
 10. Indien een weg of weggedeelte niet te berijden is, construeert u een omrijroute over kaartwegen waarbij u primair zo weinig mogelijk mist van de oorspronkelijk geconstrueerde route, secundair dient de omrijroute zo kort mogelijk te zijn.
  De bepalingen zoals omschreven in de systemen Pijlen kortste route en Ingetekende lijn blijven van kracht tijdens de omrijroute
  Punt 10 is uitsluitend van toepassing voor de Sportklasse!

6.1 Pijl kortste route
In het routeboek zijn kaartfragmenten opgenomen, waarop een aantal genummerde pijlen zijn 
 aangegeven.


 1. De pijlen dienen in nummervolgorde in de route te worden opgenomen.
 2. Een pijl wordt aangegeven door een lijnstuk met een pijlteken, dat niet altijd aan het eind van het lijnstuk hoeft te staan.
  De pijl wordt echter geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben.
 3. Van de 1e pijl en van pijl naar pijl en van de laatste pijl naar een TC dient de kortste route te worden geconstrueerd.
 4. Het is toegestaan om pijlen of delen ervan eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds eerder bereden pijlen of delen daarvan nogmaals te berijden.
 5. Ongenummerde pijlen blokkeren het onderliggende weggedeelte.
 6. Onder iedere pijl wordt geacht een weg te liggen.
Voorbeeld pijl kortste route
 Voorbeeld pijl kortste route

6.2 Ingetekende lijn
Op een kaartfragment is een zwarte lijn ingetekend.

 1. Deze lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het einde te worden bereden.
 2. Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen, mocht dit niet zo zijn, dan treden de omrijregels in werking.
 3. De ingetekende lijn mag nooit tegengesteld bereden worden.
Voorbeeld ingetekende lijn
 Voorbeeld ingetekende lijn

6.3 Bol-pijl (Toerklasse)

 1. Aan de hand van getekende situatieschetsen en met inachtneming van onderstaande bepalingen dient een route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl.
 2. Afstanden zijn als volgt aangegeven:
  kolom 1: nummer van de bol-pijl situatie
  kolom 2: de totale afstand van de bol-pijl situaties
  kolom 3: de afstand tussen twee opeenvolgende bol-pijl situaties
  kolom 4: de getekende situaties
  kolom 5: extra ondersteunende informatie
 3. Indien de afstand tussen twee opeenvolgende bol-pijl situaties minder is dan 100 meter, dan wordt dit extra aangegeven d.m.v. een verticale pijl, dus snel lezen.
 4. De situaties zijn gestileerd weergegeven. Dit betekent dat het meer of minder schuin en / of bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn.
 5. Een verharde weg is getekend d.m.v. een ononderbroken lijn.
 6. Een onverharde weg is getekend d.m.v. een onderbroken lijn.
 7. Tussen de bol-pijl situaties volgt u de doorgaande hoofdweg.
Voorbeeld bol-pijl
 Voorbeeld bol-pijl

 

BIJLAGE A: VRIJWARINGSCLAUSULE

Definities:

Omloop van Brummen 2019

Het evenement bestaande uit, een met een motorrijtuig over openbare wegen af te leggen route, welke
wordt verreden volgens een aan de deelnemers te verstrekken routebeschrijving en het bijbehorende
reglement;

Deelnemer

Ieder lid van een equipe bestaande uit een bestuurder en een navigator die samen de bemanning vormen
van het motorrijtuig waarmee zij aan de Omloop van Brummen 2019 deelnemen;


De Organisatie

(Bestuurs)Leden van de Stichting Ondernemerscontact Oost-Nederland, de wedstrijdleiding en de door de
organisatie aangestelde officials en marshals als gezamenlijke organisatoren van de Omloop van Brummen 2019 alsmede al diegenen die door de stichting ter ondersteuning voor de organisatie zijn
geassumeerd;

Sponsors


Ondernemers die financiële steun of ondersteuning in natura verlenen aan de Omloop van Brummen 2019.

Verklaring

De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan de Omloop van Brummen 2019 zowel voor de deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn rekening.
De organisatie, sponsoren, (bestuurs)leden van de organiserende stichting aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook – ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan
 die een deelnemer in verband met deelname aan de Omloop van Brummen 2019 lijdt dan wel aan derden of 
andere deelnemers veroorzaakt. De deelnemer verklaart dat hij de organisatie en de sponsoren niet 
aansprakelijk zal stellen of houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen.
Bovendien verklaart de deelnemer dat tijdens het evenement het motorrijtuig waarmee aan de Omloop van Brummen 2019 wordt deelgenomen tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is conform de vereisten zoals vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) en dat de hiervoor berekende premie tijdig is betaald.
Het is de deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan regelmatigheidsritten mogelijk uit kunnen sluiten dan wel aanvullende of speciale voorwaarden eisen, maar dat de deelnemer, indien dit voor hem of haar van toepassing is, tevens verklaart hiervoor een aanvullende secundaire verzekering te hebben afgesloten die de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het evenement volledig dekt, dan wel dat aan de aanvullende of speciale voorwaarden is voldaan. Indien het motorrijtuig in Nederland is geregistreerd dient deze, indien van toepassing, over een geldige APK-keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd en voorts dat degene die de auto bestuurt beschikt over een in Nederland geldig rijbewijs.
Tevens verklaart de deelnemer lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan het evenement deel te nemen en dat deze bekwaam is om dit te doen. De deelnemer erkent de aard van het evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerde sport, en verklaart dit risico te accepteren.

 

Bestuurder

Naam: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………

Navigator

Naam: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………

Met onderstaande button kunt u de verklaring “Deelnemer omloop van Brummen” downloaden, waarna het ingevuld en ondertekend aan ons geretourneerd kan worden.

 

Download starten

 

Bijlage B: controle borden.

Controle borden
 Controle borden